За мен

Д-р Александра Маркова, д.м. завършва Медицински университет - София през 2012 г. Придобива специалност Ендокринология и болести на обмяната през 2021 г. след специализация в УМБАЛ „Александровска”.

През м.06.2021 год. придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертационен труд в сферата на диабетологията (Сърдечно-съдов риск при захарен диабет тип 2).

Автор е на публикации в български и международни списания с импакт фактор. Взима участие в национални и международни конгреси.
Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по ендокринология.

Опит

Лекар-ендокринолог
1233, София, България, бул "Генерал Н. Столетов" 67А