За мен

Специалист по съдова хирургия

Д-р Илиян Петров, дм е роден в град Варна през 1982 година. Завършва средното си образование през 2001 година в ПМГ град Велико Търново. През 2007 година завършва МУ – София и започва работа в Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в град София. От 2009 година е асистент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет на МУ-София. През 2015 година защитава дисертационен труд за образoвателна и научна степен „доктор“. 

Д-р Петров извършва диагностика и лечение – консервативно и оперативно, на всички видове съдови заболявания – артериални, венозни и лимфни. Ежедневно извършва оперативна дейност в клиниката – хирургични, ендоваскуларни и хибридни интервенции при артериални и венозни заболявания. Взема участва в мултидисциплинарни екипи при извършване на транскатетърно аортно клапно протезиране - TAVI, ендоваскуларно възстановяване на абдоминалта и торакална аорта - EVAR и TEVAR, и при бъбречни трансплантации. Има подчертан интерес в областта на мини инвазивните съдови интервенции.
Работи активно с цветно кодирана дуплекс сонография, компресионна ултразвукова сонография, доплер манометрия и ангиография.
Има над 30 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни списания. Взел е участие в множество научни форуми. Продължава да работи в посока подобряване на квалификацията си чрез обучение в разнородни курсове в страната и чужбина.
Членства:
- БЛС – Български лекарски съюз;
- БНДСЕХА – Българско Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология;
- БАГССХ – Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия;
- БДЕТ – Българско Дружество по Ендоваскуларна Терапия;
- НДФА – Национално Дружество по Флебология и Ангиология.
Дипломи:
- Придобита диплома за магистър по медицина.
- Придобита образователна и научна тепен „доктор“.
- Придобита специалност Съдова хирургия.
- Придобита квалификация по Ултразвукова съдова диагностика.
- Придобита квалификация по Ендоваскуларна съдова хирургия.

Приемно време:

  • вторник от 15:30 ч. до 19:00 ч.