За мен

Доц. д-р Румяна Бахчеванджиева е преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски". Изнасяне лекции на бакалаври и магистри по кинезитерапия, физикална, рехабилитационна медицина и спа терапия. Провеждат се в специализирани медицински заведения.