За мен

Завършва висше медицинско образование през 1980г. във ВМИ – Киев, Украйна. От 1980 – 1985 г. работи като ординатор и хоноруван асистент в Университетска психиатрична болница – Плевен.

От 1984г. има призната специалност по психиатрия. От 1986г. след конкурс е назначена за н.с. ІІІ – І ст. в НИНПН към МА – София,асистент и главен асистент към катедра Психиатрия на МУ-София и началник отделение с прилежащ дневен стационар към УМБАЛНП „Св.Наум” – София. От м. март 2015 г. е началник психиатрична килиника (жени) към УМБАЛ „Д-р Г.Странски” и Ръководител катедра „Психиатрия и медицинска психология” – МУ, Плевен. През 1990г. й е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ след успешно защитен дисертационен труд, а от 2015 г. е доцент към Катедра „Психиатрия и медицинска психлогия“ на МУ - Плевен.

Доц. д-р Стоименова-Попова има приноси в областта на управлението на грижите за пациенти с индуцирани от стрес разстройства, като е въвела в употреба няколко оценъчни инструмента и е разработила специфичен метод за фамилна терапия при този контингент. Има дългогодишен опит в прилагане на различни релативни методики и когнитивно-поведенска немедикаментозна терапия при тревожни разстройства. Основните й научни интерес са в областта на афективните и тревожни разстройства, съдебната психиатрия и суицидологията. Доц. Стоименова-Попова има съществен принос за въвеждане в родната практика на международно признати и широко ползвани по света скринингово-оценъчни инструменти за суициден риск (Колумбийска скала за суициден риск и Калгарийска скала за депресия при шизофрения). Добре подготвен изследовател в клинични изпитвания на лекарствени средства от всяка фаза на разработка и с различни дизайни. Доц. Стоименова е един от първите български психиатри-клиницисти, въвели и систематично използващи дългодействащи инжекционни неконвенционални антипсихотици. В продължение на 5 години е била консултант-психиатър на УМБАЛ „Св.Анна” – София.

Преподавателска работа: Освен рутинното преподаване на студенти и специализанти доц. Стоименова-Попова води специализирани авторски курсове по лечение на тревожни и афективни разстройства,. От 2006г. е Ръководител на магистърска програма по съдебна психиатрия в департамент „Право” на Нов български университет.

Най-съществени публикации: Учебник по съдебна психиатрия (съавтор, 2001; 2003); Енциклопедичен психиатричен речник (съавтор) на руски (2003) и български език (2004); Съдебна психиатрична експертиза (автор, 2012), Съдебна психологична експертиза (автор, 2012);Съдебна психиатрия (в Психиатрия за студенти и специализанти по психиатрия, 2013 автор), Самоубийството- изход или решение (автор, 2014).

Общ стаж по специалността Психиатрия – 35 г., от които 29 на едно работно място.

Доц. д-р Стоименова е член на Българската психиатрична асоциация, Българското дружество по биологична психиатрия и World Federation of Societies of Biological Psychiatry, както и на European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Владее руски и английски език. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359888227165
Платен прием
Работи с осигурител