За мен

В резултат на прилагането н

а изискванията на настоящия нормативен

акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните с остри интоксикации, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Клинична токсикология“.

  • Проектът на фармако-тера
  • евтично ръководство
  • е структуриран в десет части
  • Етиология на острите интоксикации;

Спешни състояния при отравяне/предозиране;

  1. Кардиопулмонална ресусцитация;
  2. Субституираща терапия;
  3. Биопродукти с антидотоподобно действие;

Симптоматично лечение на интоксикациите;

Антидотно лечение;
Оценка на риска;
Защита на медицинския екип при оказване на спешна токсикологична;
Деконтаминация и санитарна обработка.
Очаквани резултати от прилагането на предложения проект
Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с токсикологични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


 

Опит

координатор
1000, София, България, Шипченски храст 13 Шипченски храст 13 Шипченски храст 13

Опит на Оливия Опит ния Опит ния Опит ния Опит ния Опит на Ол

  • ивия Опит жожож ож
  • на Оливия Опит на Оливия Опит на Оливия  ао чемаоьячамвнж хьмвяожхь

Прием само след запазен час