За мен

Д-р Д. Маринова работи в сферата на Пулмологията от 2009 г., като през 2013 г. защитава дисертация и има научна степен "доктор", а от 01.01.2014 г. има специалност по Пневмология и фтизиатрия.

Кратка професионална автобиография на д-р Дора Маринова Маринова,

СБАЛББ „Св. София”

Родена на 21.07.1983г. в гр. София.

През 2002 г. завършва с отличие средното си образование в 9та Френска Езикова Гимназия с френски и английски език, а през 2008 г. Медицински Университет – София с награда „Златен Хипократ” за отличен успех.

През 2008 г. като стажант-лекар се обучава по програмата „Еразъм” за 3 месеца в Клиника по пулмология, Университетска болница „Сент Антоан”, Париж, Франция.

През 2009 г. след спечелен конкурс е зачислена за редовен докторант по научната специалност „Белодробни болести” към КЦББ, СБАЛББ „Св. София”. На 15.04.2013 г. защитава успешно дисертация на тема „Невроендокринни белодробни тумори – клинично, имунохистохимично и генетично проучване”. Присъдена е научна степен „доктор”.

От 1.06.2009 г. след конкурс по чл.20 от Наредба №34 е специализант по „Пневмология и фтизиатрия” към СБАЛББ „Св. София” за 4 годишен период на обучение. Специалист по Пневмология и фтизиатрия от 01.01.2014 г., Диплома серия АС №014263, Рег. №017886 от 03.03.2014 г.

От 1.03.2013 г. д-р Д. Маринова е назначена като лекар-ординатор към IIра терапевтична клиника на СБАЛ по белодробни болести „Св. София”. След спечелен конкурс от март 2014 г. е асистент към КЦББ, МУ – София.

Д-р Д. Маринова повишава непрекъснато своята теоретична и практическа подготовка, като:

•      посещава и участва активно в различни научни форуми в страната и чужбина – над 50 броя (35 от които на чуждестранни форуми);

•      печели четирикратно грандове за финансиране на участие на конгрес - два от Европейското Респираторно Общество (ERS), два от Европейската Асоциация за Карциномни Проучвания (EACR)

•      Награда „Млад пулмолог”2014 г.

•      Годишна награда „Дарзалас - Венец на дързост" за принос в българската клинична онкология, Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти,Златни пясъци, 2013

•      е водещ изследовател на 2 проекта от конкурсите „Млад изследовател 2010 г.” и „Млад изследовател 2011 г.”, като отчетите и на двата проекта са получили „висока” оценка; участва в колектива на 4 други проекта, 2 от които текущи

•      посетила е повече от 10 курса за следдипломна квалификация по белодробни болести, сред които е и едномесечен курс „Избрани глави от пневмологията и фтизиатрията” към СДО, МФ, МУ-София;

•      следдипломно обучение за ВМД „Ултразвуково изследване на гръден кош”;

•      има публикувани над 25 статии, 10 от които в списания с импакт фактор;

•      е член на Българското дружество по белодробни болести, Европейското Респираторно Общество (ERS), Европейската Асоциация за Карциномни Проучвания (EACR) и Европейското Общество по Патология (ESP).

Основни интереси са в областта на рак на белия дроб, интерстициални белодробни болести, саркоидоза, астма, ХОББ.

 

Опит

Пулмолог, главен асистент
1431, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)