За мен

Доц. д-р Валерия Калева завършва висше образование по медицина с отличен успех през 1979 г. в Медицински университет – Варна. Същата година започва своя професионален път като ординатор в Детско вътрешно отделение на Районна болница, гр. Омуртаг. От 1981 до 1984 г. е клиничен ординатор в Катедрата по педиатрия на ВМИ-Варна, която приключва с диплом за специалност по детски болести и от 1984 до 1987 г. работи като завеждащ Детско и неонатологично отделение в гр. Омуртаг. През 1987 г., след конкурсен изпит, е назначена за редовен асистент в Катедрата по педиатрия на ВМИ - Варна, към Клиниката по детска онкохематология. През 1992 г. придобива втора специалност по клинична хематология, а през 2007 г. – специалност по детска клинична хематология и онкология. През 2004 г. защитава дисертационен труд на тема „Фебрилна неутропения при онкологично болни деца” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”. От 2005 г. е началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология, а от 2007 г. – доцент по педиатрия. От 2007 г. е председател на Националната работна група по таласемия и председател на Националната работна група по хемофилия за деца към Българското научно дружеството по клинична и трансфузионна хематология. Консултант е по педиатрия и детска онкохематология в Североизточна България и експерт по таласемия и хемофилия към НЗОК.
Научните интереси на доц. Валерия Калева са предимно в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени заболявания, съвременни методи за диагностика и лечение на левкемии и лимфоми, наследствени кръвни заболявания, качество на живот и цитологична диагностика на периферни лимфаденомегалии.
В областта на детската хематология и онкология има над 60 публикации и над 70 участия в национални и международни конгреси и други медицински форуми.
Член е на български и международни научни дружества по педиатрия, хематология и онкология.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 1
Работи с осигурител