За мен

Директор на МИФ Хасуми-България (посочен от основателя д-р Хасуми).

Образование

- Магистър по българска филология, CL, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, (1980-1984).
- Редовен аспирант в катедрата по българска литература на ФСлФ, СУ (1986–1989).
- L’Еcole privee ‘Ferretti’, Тунис (1980).
- 22 СОУ „Г.С.Раковски”, София, CL (1976 – 1978).
- Normand Park Junior School, Лондон (1968-1971)

Квалификации
- Курс за обучител – принципи на здравното осигуряване, Берлин (по проект “Трансформ” на ЕС), 2000 г.
- Курс по здравен мениджмънт, Медицински университет, София, 2000 г.
- Курс по “Бизнес мениджмънт за България”, Осака – JICA, Япония, 2000 г.
- Специализация по общ мениджмънт, Шефилд и Лондон, Великобритания, 2001 г.

Професионален опит
- Координатор на мониторинга за изпълнението на програми, финансирани от ЕС, Център за информация и консултации, (2003-2006).
- Началник отдел „Публични комуникации”; Главен редактор на сайт за здравеопазване (www.zdrave.net), Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване, (2002-2003).
- Председател на съвета на директорите, Специализирана болница за активно лечение по туберкулоза, (2001-2002).
- Началник отдел “Учебни програми и библиотека”, Национална здравноосигурителна каса, (2001-2002); Главен експерт в Дирекция “Връзки с обществеността, НЗОК, (1999-2001).
- Изпълнителен директор (1994-1999); отговорен секретар, зам.главен редактор (от 1995 г.) на сп.”Светът” (медицина, здравеопазване и екология), Фондация „Светът”.
- Сътрудник на съветник по строителния надзор за България, SOS-Kinderdorf International, (1990-1994)
- Хоноруван асистент по българска литература, Катедра по българска литература, СУ “Св. Климент Охридски”, (1985-1990).

Членство в
- Клуб на младата научна интелигенция при ФСлФ към СУ – председател и член на Университетския клубен съвет (1986–1989).
- Дружеството на филозите-българисти (1985- ).
-Технически секретар на Годишника на ФСлФ в СУ (1986-1989).
-Член на Експертния съвет по одобряване на рекламите на лекарствени средства към ИАЛ,София (1995-2003).

Опит

директор
1000, София, България, Ул. “Акад. Г. Бончев” № 23, Стая 209 Институт по невробиология на БАН, София 1113