За мен

Проф. д-р Мая Константинова завършва висшето си образование по медицина в Медицински факултет на МУ – София през 1976 г. Придобива специалност по детски болести през 1983 г. и по детска ендокринология и болести на обмяната през 1997 г. През 1995 г. й е присъдена образователната и научна степен “доктор“ в МУ – София след защита на дисертационен труд на тема: „3атлъстяване в детската възраст – хетерогенен синдром на метаболитно и хормонално ниво“.

От 1976 г. до 1979 г. работи като педиатър в гр. Средногорие, а от 1979 г. до 1983 г. – като педиатър в Студентска поликлиника – София. От 1983 г. до 2009 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Клиника по диабет и обменни заболявания към Катедра по педиатрия на МУ – София. От 2009 г. е доцент в Клиника по ендокринология, диабет и генетика към Катедра по Педиатрия на МУ – София.

Проф. Мая Константинова е председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДН). Член е на ISPAD, ESPE и BASORD.

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11
359028154241
Платен прием
Работи с осигурител