За мен

Специалист по педиатрия, детска ревматология

 През 1980 г. завършва ВМИ – Варна. Започва работа като участъков педиатър в гр. Силистра. През 1982 г. След спечелен конкурс е асистент в Катедрата по педиатрия – ВМИ Варна. През 1987 г. придобива специалност по детски болести, през 1992 г. специалност по детска ревмокардиология. Защита на дисертационен труд “Първична артериална хипертония при юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични проучвания)” и придобиване научно-образователна степен „Доктор” през 2003 г. Хабилитиран за доцент по педиатрия през 2010 г. Специализации във Франция: 1997 г. в Медицинския факултет на Университет „Рене Декарт” – Париж и през 1999 г. в Медицинския факултет на Университет „Пиер и Мари Кюри” – Париж. Основните научни интереси са в областта на педиатричната наука, детската кардиология – функционални особености на ССС при подрастващите, промени в хемодинамиката, вродените сърдечни малформации, ритъмните и проводни нарушения. Специални интереси в областта на хипертензиологията – разпространение, клинични прояви, ранни органни промени при артериална хипертония в детска и юношеска възраст, превенция на кардиоваскуларния риск.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
359899670525
Платен прием
Работи с осигурител