За мен

Специалист по диагностика и лечение на кръвни болести

Диагностика и лечение на кръвните болести. Специалист от Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания и лабораториите по цито-и хистопатология, цитогенетика и молекулярна биология, имунология и нуклеарно-медицинска диагностика допринася за прецизната диагноза, стадиране и своевременно лечение на хематологичните болести.