За мен

Членство в професионални сдружения:
- Българско нефрологично дружество (БНД)
- Европейска асоциация по диализа и трансплантация – Европейска нефрологична асоциация (EDTA-ERA)
- Международно общество по нефрология (ISN)
- Председател на Национално Сдружение на Диализните Специалисти в България (НСДСБ)

Придобити специалности, квалификации, специализации, управленски постове:

А/ Придобита специалност по вътрешни болести – 06.1986 г.
Б/ Придобита специалност по нефрология – 01.1988 г.
В/ Придобита научна степен “доктор по медицина” - 04.1999 г.
Г/ Придобито научно звание “доцент” – 06.2004 г.
Д/ Придобито научно звание “професор” - 06.2013
Е/ Специализация “Биосъвместимостта в диализата” 11-12.1988 г. в Рощок, Германия
Ж/ Специализация по “Перитонеална диализа” – 10-12.1994 г. в Манчестер, Великобритания
З/ Курс “Перитонеална диализа” – 05.2000 г. - Виченца, Италия
И/ Курс “Перитонеална академия” 03-04. 2009 – Будапеща, Унгария
Й/ Магистратура “Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултет "Обществено здравеопазване" на Медицински университет София – 10.2004 - 12.2006
К/ Член на надзорен съвет на Столичен Медицински Холдинг 11.2004 - 03.2007.
Л/ Председател на УС на IV МБАЛ – СОФИЯ АД - 06.2005 – 10.2006 г.
М/ Председател на Национално Сдружение на Диализните Специалисти в България – 06.2006
Н/ Заместник-председател на Българско Нефрологично Дружество – 11.2008
О/ Заместник-декан на Медицински Факултет при МУ-София – 11.2009 - 04.2012

Професионален опит:

10.1980 г.-10.1982 г.
Месторабота: Курортна поликлиника “Слънчев бряг”
Длъжност: Участъков терапевт

10.1982 г.-03.1992 г.
Месторабота: Александровска болница – Медицинска Академия, София
Длъжности: Научен сътрудник 3 ст. при постъпване и последователно науч. сътр. 2 и 1 ст., а от 1990 год. – главен асистент

03.1992 г. - 06.2004 г.
Месторабота: УМБАЛ “Царица Йоанна”ЕАД, София
Длъжност: Главен асистент

06.2004 г.-11.2008 г.
Месторабота: УМБАЛ “Александровска”ЕАД, София
Длъжност: Доцент по нефрология

2013 г.
Месторабота: УМБАЛ “Александровска”ЕАД, София
Длъжност: Професор по нефрология

11.2008 год. - към момента
УМБАЛ “Александровска”ЕАД, София
Длъжност: Началник на Клиника по Диализа

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Вътрешни болести
Нефрология

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb