За мен

Ръководител катедра "Оценка на здравните технологии", Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София Ръководител сектор "Алергология" на ДКЦ "Токуда" София.

Завършва с отличие Първа английска езикова гимназия в гр. Варна. През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия с отличен успех. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през2005 год. придобива образователната инаучна степен „доктор“.

Георги Христов заема последователно длъжностите младши, старши и главен асистент в Клиничния център по алергология, Медицински Факултет, МУ – София. През 2008 год. получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 год. е член на катедрата по „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, МУ – София. От края на 2014 год. е ръководител на новосъздадената катедрата по „Оценка на здравните технологиина ФОЗ, МУ – София.

От 2009 г. ръководи сектор "Алергология" на ДКЦ "Токуда" София.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Георги Христов са в областта на обществено здраве и здравния мениджмънт, епидемиологията и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болничната икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии.

В посочените направления има 123 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове на Георги Христов са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Георги Христов е главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

Членство в организации:

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Българско дружество по алергология.

Български лекарски съюз.

European Public Health Association.

International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

Respiratory Effectiveness Group.

Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
35924034917024034950
Извършват се всички видове алергологични изследвания и консултации на възрастни и деца.
Дни за консултация

Понеделник

08:20 - 13:00

Вторник

11:00 - 18:00

Сряда

08:20 - 14:00

Четвъртък

08:20 - 14:00

Петък

08:20 - 14:00

Платен прием