За мен

От 2016 г. проф. Ана Манева, дбн е ръководител на кат. Химия и биохимия към Фармацевтичен факултет на МУ - Пловдив.

В периода 2011-2015 г. изпълнява длъжността Зам.декан по НИД на Фармацевтичен факултет.

Професор по медицинска биохимия (2015-)

Доцент по медицинска биохимия (2009 - 2015)

Главен асистент по медицинска биохимия (1992-2009)

Научен сътрудник І ст. (1985-1992)

Научен сътрудник ІІІ-ІІ ст. (1976–1985)

Висшето си образование получава в СУ "Климент Охридски", Биологически факултет, София (1967-1972)

- Основни застъпени професионални умения - медицинска биохимия, молекулярна биология, патобиохимия

- Наименование на придобитата квалификация - Биохимия и микробиология, Биохимия и физиология на човека и животните, Медицинска биохимия

Научна степен: Доктор на биологичните науки (2009)

Направления в научно-изследователската работа:

- Проучвания върху механизми на клетъчна регулация в норма и патология.

- Проучвания върху патобиохимични механизми, с цел апробиране на чувствителни показатели за първична, вторична профилактика и мониторинг на социално значими заболявания.

Има множество публикации у нас и чужбина.