За мен

Ръководител Катедра "Социална медицина" , Факултет по обществено здраве, МУ-София

Завършва медицина във ВМИ-Плевен през 1988 г. Придобива специалност по социална медицина и здравен мениджмънт през 1992 г. През 1995 г. завършва магистратура по епидемиология в Еразъм Университет, Ротердам, Холандия. Специализира във Великобритания, Белгия, Холандия, Италия, Полша.

През 2001 г. защитава докторска дисертация по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на тема „Здравни и социални проблеми на старите хора, живеещи сами в селата“. През 2012 г. придобива научна степен „доктор на науките“ след защита на дисертационен труд „Предотвратимата смъртност като индикатор за оценка на националните здравни системи в страните от Централна и Източна Европа по време на социално-икономически преход”.

От 1989 г. е асистент в катедрата по социална медицина на ВМИ-Плевен и последователно е повишавана в академично звание. През 2003 г. е избрана за доцент. През 2012 г. е избрана за професор в МУ-Плевен, а през 2014 г. след конкурс е избрана за професор по социална медицина в МУ-София. От 2016 г. е ръководител на катедра „Социална медицина“ във Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Проф. д-р А. Велкова преподава Социална медицина на студенти по медицина и на студенти в магистърските и бакалавърски програми по 6 специалности във Факултета по обществено здраве при МУ–София. Била е гост-професор в МУ-Пловдив и преподава Социална медицина на английски език на студентите по медицина в МФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Била е научен ръководител на 4 докторанти и на 55 магистри-дипломанти. Научен консултант по клинична епидемиология е на повече от 25 докторанти.

Проф. д-р А. Велкова има натрупан управленски опит в сферата на висшето образование. Била е два мандата ръководител на катедра, Зам. Декан на факултет „Обществено здраве” и Зам.-Ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество на МУ-Плевен. Ръководител е на 3 проекта, финансирани по европейски програми и национален координатор на международен проект по проблемите на глобалното здраве. Проф. Велкова е водещ изследовател и методичен ръководител на 7 научноизследователски проекта с институционално финансиране. Била е председател на Комисията по етика на научноизследователската дейност в МУ-Плевен (2004-2012)  и е автор на първите в страната стандартни процедури за етична оценка в медицината на научни изследвания без лекарствена интервенция.

Проф. д-р А. Велкова е автор и съавтор в над 180 научни публикации у нас и в чужбина, в 3 монографии, вкл. една в чужбина, в 7 учебника и учебни помагала по социална медицина, епидемиология на здравето, стратегии за промоция на здравето. Участвала е в 108 научни форуми, от които 30 в чужбина. Научните трудове на проф. Велкова имат над 400 цитирания, вкл. 266 от чуждестранни автори.

Научните интереси на проф. д-р А. Велкова са в областта на сравнителния анализ на общественото здраве в европейските страни, предотвратимата със здравни интервенции смъртност, епидемиологията на хроничните неинфекциозни болести, клиничната епидемиология, социалната геронтология, промоцията на здравето, здравно-обусловеното качество на живот.

Проф. д-р А. Велкова е била член на редакционните съвети на 3 научни списания в страната. Понастоящем е член на редколегията на списание „Здравна политика и мениджмънт”.

Проф. д-р Велкова членува в Съюз на учените в България; Българско научно дружество по социална медицина; European Public Health Association (EUPHA); European Health Management Association (EHMA). Тя е дългогодишен експерт по качество на висшето образование към НАОА.

Опит

Ръководител катедра "Социална Медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15