За мен

Доцент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Доц. Лидия Георгиева е лекар, доцент по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. Придибила е  магистърска степен (MPhil) по епидемиология от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Защитила е Докторска степен (PhD) по обществено здраве в Отворен Университет в Кеймбридж,  Великобритания, с докторска теза „Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания“. Специализирала е в  Австрия, Великобритания, Германия, САЩ, Русия и др.

Доц. Лидия Георгиева  притежава и прилага знания и умения в различни области и сфери на обществения живот. Повече от 20 години е университетски преподавател и научен изследовател в областта на общественото здраве, здравната политика, епидемиологията, промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията. Била е ръководител на Катедра "Превантивна медицина" във ФОЗ, МУ, София. Водила е курсове като гост-лектор в Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, и Американския университет в България.

Доц. Георгиева има значителен практически опит в публичния сектор, като Директор на Дирекция  „Международни отношения и Европейски проекти и програми ” в Министерство на здравеопазването и съветник на зам. министъра на здравеопазването и председателя на управителния съвет на СЗО. Ръководила е международната дейност и европейските въпроси, разработването и изпълнението на проекти и програми с международно финансиране в здравеопазването и е подпомагала разработването на здравно-политически документи.

Притежава ценен експертен опит и познания в областта на здравния риск мениджмънт, здравното осигуряване и пазар в световен мащаб, които е придобила в работата си като Ръководител на „Здравен риск мениджмънт ” в МАРШ, България  и консултант на Mercer и Oliver Waymen на ниво EMEA (Европа, Среден Изток и Азиа).

Доц. Георгиева има значителен опит като консултант на национални и международни институции. Тя е била експерт и консултант на Световната Здравна Организация, Европейската Комисия, Европейската Обсерватория за здравни политики, Парламентарната комисия по здравеопазване в България, Националната здравноосигурителна каса и др.

Доц. Георгиева има над 130 публикации и над 450 цитирания (в т.ч. над 150 в чужбина). Член е на редколегията на  „Materia  Socio Medica”.

Доц. Георгиева е била член на Управителния съвет на Европейската Асоциация на училищата по обществено здраве, Председател на Управителния съвет на OSI-ASPHER за Европа, Председател на Българската асоциация по епидемиология и обществено здраве и е член на 8 други международни и български професионални  и научни организации.

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15