За мен

Доцент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Доц. д-р Пешка Пешева завършва специалност „медицина” в Медицински университет - София през 1993 г. От 1995 г. до 1997 г. работи като експерт в отдел „Проекти” на Министерство на здравеопазването. В периода 1998-2002 г. е местен консултант по компонент „Първична здравна помощ” на Проекта за преструктуриране на здравния сектор, финансиран съвместно от Световна банка и Министерство на здравеопаването.

През 2003 г. е избрана за асистент в катедра „Социална медицина” към Медицински факултет на Медицински университет - София, а от 2016 г. е доцент в същата катедра към Факултета по обществено здраве.

Доц. д-р Пешева има придобита специалност по Социална медицина и здравен мениджмънт. През 2013 г. защитава дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” на тема „Отношение на общопрактикуващите лекари в София към медицината базирана на доказателства”.

Участва като експерт в следните проекти: „Дистанционно обучение по обществено здраве”, ФОЗ, МУ-София, 2013 г.; „Разработване на теоретичен модел за Banchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в РБългария”, МФ, МУ-София, 2008 г.; „Хармонизиране минималната симптоматика при поставяне на диагнозата ХОББ”, Instituto di Neuroscienze - Padova, България, Италия, 2006 г. – 2007 г.; “Хармонизиране на интегрални показатели за оценка на здравето като качество на живот” в международно сътрудничество с изследователи от Канада, Италия, Куба, Пуерто Рико, Аржентина, Коста Рика, Барбадос, 2004г. – 2006 г.

Доц. Пешева е автор и съавтор на 41 научни публикации. Основните научни разработки са в областта на медицината, базирана на доказателствата, здраве на населението, здравни системи, психично здраве и стрес. Съавтор е в четири учебника по социална медицина. Има над 30 цитирания от български и чуждестранни автори.

Членува в Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15