За мен

Доцент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Доц. д-р Кристина Попова завършва медицина в Медицинския университет – София. Има втора магистърска степен  по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Факултета по обществено здраве при МУ – София.

Доц. Попова специализира неврология в Ain Shams University Specialized Hospital, Кайро, Египет и в University Hospital of Santiago de Compostela, Испания. Има професионална квалификация по „Образна диагностика (ехографска диагностика)“ в London South Bank University, Великобритания. През 2007 г. придобива специалност по „Нервни болести“ в МУ – София.

В периода 2005 – 2007 г. е редовен докторант във Факултета по обществено здраве при МУ – София и защитава успешно докторска дисертация „Клиничен мениджмънт на мозъчния инсулт“.  През 2012 г. придобива втора специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“. Доц. Попова е специализирала в областта на биоетиката и общественото здраве в Германия, Белгия, Холандия, Италия и Швейцария.

Била е асистент и доцент в катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при МУ – София в периода 2007-2012 г. От 2013 г. е доцент в Катедра „Социална медицина“ на същия факултет.

Доц. д-р Кристина Попова преподава Социална медицина и Медицинска етика на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“; на студенти-бакалаври във всички специалности на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Доц.  Попова има 55 учебни и научни публикации по проблемите на  неврологичните науки, социалната медицина, общественото здраве, медицинската етика, биоетиката, здравния мениджмънт, етичните проблеми и аспекти на трудовата медицина и професионалното здраве, сестринските грижи за пациенти с неврологични заболявания, приложението на социологичните методи в научното изследване, етични измерения на научните изследвания в медицината и здравеопазването. Участвала е  в 20 академични форуми и научни мероприятия

Доц. Попова е участвала като  ръководител и експерт в два научноизследователски проекта. Научен ръководител е на над 40 дипломанти и един докторант.

Доц. Попова е член на Българското дружество по неврология, на Ръководството на Българската секция на Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО, член е на Международния форум на преподавателите по биоетика, етика и медицинско право при Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15