За мен

Доцент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Доц. Арсениев завършва през 1978 год. висше образование по специалност „Философия“ със специализация по социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

От 1986 г. е назначен за асистент в катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицински университет – София, като последователно е заемал различни академични длъжности. От 2012 г. е главен асистент в Катедрата по „Социална медицина“ към Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - гр. София. От 2014 год.  е избран за „доцент“ в същата катедра.

През 2009 год. придобива образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, след защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на древногръцките философски школи върху медицинските школи в Древна Елада”.

Доц. Арсениев има квалификации в областта на иновациите в здравния мениджмънт“ (2000 г.) и методологията на научното изследване.

Доц. Арсениев има над 35 научни публикации, в т.ч. 5 монографии и един учебник по медицинска социология. Цитиран е 62 пъти.

Основни научни разработки на доц. Арсениев са:

Арсениев, А., Религия, философия и медицина в древния свят: Индия и Китай, Стандартизация принт, София, 2006

Арсениев, А., Религия, философия и медицина в древния свят: Гърция, Стандартизация принт, София, 2010

Арсенев, А., Исторически, религиозни и философски аспекти на медицината: Медицината в Древен Китай, Стандартизация принт, София, 2011

Арсениев, А., Исторически, религиозни и философски аспекти на медицината: Медицината в Древен Рим, Нике-НТ-89, София, 2011

Арсениев, А., Исторически, религиозни и философски аспекти на медицината: Медицината в Месопотамия, Пропелер, София, 2013

Арсениев, А., Лекции помедицинска социология, Пропелер, София, 2012

Научните интереси на доц. Арсениев са главно в областта на философията и историята на медицината, медицинската социологията и медицинската етика.

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15