За мен

Асистент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Д-р Николай Христов е роден през 1974 г. Завършва висшето си медицинско образование в Медицински университет – София през 1999 г. Професионалното му развитие в сферата на общественото здраве обхваща период от 15 години. Започва професионалната си кариера в Столична РЗИ, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”. В периода 2001 – 2004 г. работи в НЦОЗА в отдел „Околна среда и здраве” и лаборатория „Епидемиология”. През 2004 г. работи в БЧК по проект „Домашни грижи”. През 2005 г. работи в НЦЗПБ, отдел „Епидемиология” и Национален имунизационен център. От 2005 г. последователно е асистент,  старши асистент и главен асистент в катедра „Социална медицина” на Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София.

Д-р Христов специализира „Епидемиология” през 2003 г. в Мичиганския щатски университет и „Здравни системи” през 2008 – 2010 г. в Токийския университет. През 2009 г. д-р Николай Христов придобива специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Качество на първична медицинска помощ в България” и придобива образователна и научна степен „доктор“.

Д-р Николай Христов е участвал като експерт в един български и четири международни научни проекта. Гост-лектор е в Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Д-р Христов е автор на 45 научни публикации, има 23 цитирания в страната и чужбина. В периода 2008–2011 г. участва в редакционния съвет на списание „Социална медицина и здравен мениджмънт”, издание на МУ-София. Областите на неговите научни интереси включват: нозокомиални инфекции и контрол на инфекциите, социална медицина, икономика на здравеопазването, здравна политика и здравен мениджмънт.

Д-р Николай Христов е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции (БУЛНОЗО), Научно медицински дружество по епидемиология, Научно дружество по социална медицина и Европейска асоциация по обществено здраве (EUPHA).

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15