За мен

Главен асистент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Д-р Мария Правчанска завършва медицина в МУ –София през1997 г. От 1999 г. е редовен докторант към Клиниката по Алергология и Астма в УМБАЛ „Александровска“ – София. През 2007 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна  степен „доктор“ на тема „Имунологични показатели в периферна кръв на пациенти с IgE – медииран алергичен ринит и бронхиална астма – диагностично значение“.

Има две придобити специалности – „Клинична имунология“ (2005) и „Социална медицина“ (2013).

От 2008г. е асистент по социална медицина в катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на МУ-София, а от 2011г. – главен асистент в катедра „ Социална медицина“ на ФОЗ при МУ-София.

Д-р Мария Правчанска има 21 научни публикации в областта на имунологията и социалната медицина, които са цитирани в над 35 български и чуждестранни статии. Основни области на научните интереси на д-р Правчанска са майчино и детско здравеопазване, здравно образование, алергология и имунология.

Д-р Правчанска членува в Европейска академия по алергология и астма, в Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и в БЛС.

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15