За мен

От 1998 г. е асистент в Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина” – МУ – Варна: УНС по епидемиология. 2002-2004 г. - старши асистент, 2004-2010 г. - главен асистент. От 2003 г. ръководи Звено „Противоепидемичен контрол“ в МБАЛ „Св. Марина“.

Има над 80 публикации и 60 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на контрол и превенция на вътреболничните инфекции; приложение на дезинфектантите в медицинската практика; нови методи за стерилизация; епидемиологични аспекти на инфекциозните болести - кръвни (трансмисивни), чревни инфекции, вирусни хепатити; теоретически и практически аспекти на дезинсекцията, дератизацията, деорнитизацията.​ 

Опит

Болничен епидемиолог
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Работи с осигурител