За мен

Асистент в Катедра "Оценка на здравните технологии" при Факултет по обществено здраве, МУ - София

Опит

Катедра "Оценка на здравните технологии"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15