За мен

Асистент в Катедра "Оценка на здравните технологии", Факултет по обществено здраве при МУ - София

Опит

Катедра "Oценка на здравните технологии"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15