За мен

Ръководител Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

През 2002 г. завършва специалност „Кинезитерапия“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В периода 2003 – 2007 г. е докторант към катедра Кинезитерапия в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тема на дисертационният труд е „Хидротерапия и специализирани кинезитерапевтични методики при деца с церебрална парализа“.

От 2007 до 2012 работи като асистент и главен асистент в катедрата по Кинезитерапия на Русенски университет.

От 2011 до 2012 е назначен като главен асистент в Медицински колеж към Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас.

От 2012 г. до 2015 г. е избран за доцент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия в Русенски университет и Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас.

От 2012 – 2015 г. е назначен като Заместник декан по научно и кадрово развитие на Факултет Обществено здраве и здравни грижи в Русенски университет.

От 2015 г. до момента е избран за доцент по 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия във Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – София.

От същата година е избран за Ръководител катедра Кинезитерапия във Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – София.

От 2003 г. до сега е участвал в 9 научни проекта, от които един национален и е бил ръководител на един проект по вътрешен университетски фонд. В този период е участвал и в три образователни проекта по национални програми.

През 2011 и 2013 г. участва в преподавателска мобилност по програма Еразъм като провежда лекции в Pamukkale Universitesi, Denizli, Турция и Universite Libre de Bruxelles, Белгия.

Преминал е специализирани курсове по „Невроразвойна кинезитерапия“ в СБДПЛРДЦП „Св. София“, „PNF – A and B level” и СДК по „Детска неврология“ в МБАЛНП „Св. Наум“.

Ръководител на 4 успешно защитили докторанта в областта на Кинезитерапията.

Участвал в 25 научни журита за заемане на академични длъжности главен асистент и доцент, както и за присъждане на ОНС „доктор“.

Публикации и научни интереси:

Общ брой публикации (вкл. учебници) - 51

Цитации – над 19

Членство в организации:

Членува в Съюза на учените в България, Асоциацията на физиотерапевтите в България и в Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт.

Експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация.

Опит

Ръководител Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15