За мен

Доцент в Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

2008-2012 Докторантура  по Кинезитерапия с научна специалност ТМФВ, СТ, (включително Методика на ЛФК)

2011-2012 Магистър по Медицинска Рехабилитация и ерготерапия, МФ към МУ София

2006-2007 Магистър по Кинезитерапия- НСА „Васил Левски”

2001-2004 Бакалавър по Кинезитерапия – НСА „Васил Левски

 1991-1994 Диплома, по специалност Рехабилитатор, , 14/07/1994 г. ПМИ, София

Публикации и научни интереси:

Автор на над 40 публикации (в български и чуждестранни научни списания, монографии, съавтор на 2 учебника).

Участия в научни форуми у нас и в чужбина -12

Участия в научни проекти

2011 Участник в научноизследователски проект на тема  “Оптимизация на съвременни мануални техники при третирането на мускулно скелетни дисфункции” рег. № 237 от 30 май 2011 г. София, Национална спортна академия “Васил Левски”

2013   Медицински Университет – София. Участник в изследователски екип по договор № 31/2013 от конкурс „ГРАНТ - 2013” на тема „Функционална оценка (вкл. чрез МКФ) не ефективността на неврорехабилитацията върху качеството на живот на пациенти  със заболявания и увреди на периферна и централна нервна система”

Трудова дейност

2010-2012 Хоноруван преподавател по Учебна клинична практика на рехабилитатори от Медицински Колеж-София и студенти по Кинезитерапия от НСА „Васил Левски”

2012-2015 Асистент на основен трудов договор след спечелен конкурс на 22 юни 2012 г. към Катедра по Медицинска рехабилитация и ерготерапия към МФ към МУ – София. Обучение на студенти по специалност медицински рехабилитатор-ерготерапевт, практически занимания и изпити по Кинезитерапия, Лечебен Масаж, Кинезиология,  Патокинезиология. Учебна практика. Изпитни комисии – семестриални.

От 23 март 2015 и продължава Асистент на основен трудов договор след спечелен конкурс  към Катедра по Кинезитерапия на Факултет по Обществено Здраве към МУ – София. Обучение на студенти по специалност кинезитерапия, лекции, практически занимания и изпити по Кинезитерапия,  Лечебен Масаж, Мануални мобилизационни техники на периферните стави, ММТ, Преформирани физикални фактори,  мануални мобилизации на периферните нерви. Учебна практика. Изпитни комисии – семестриални.

2010-2014 Методически ръководител на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в Специализирана Болница за Долекуване Продължително Лечение и Рехабилитация Панчарево ЕООД / заповед № 130 от 2010 г

Членство в организации:

2007 и продължава Член на Управителния съвет на Асоциацията на физиотерапевтите в България

2013 Член на Българско Анатомично Дружество

2012 и продължава Член на редкационната колегия на научно списание Физиотерапия

 

 

Опит

Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15