За мен

Доцент в Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е магистър по „Здравен мениджмънт“ и  „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, МУ-София. През 1997г. придобива професионална квалификация „Физиотерапевт”, Ansbach, Regierung von Mittelfranken, Бавария, Германия и работи в Kreiskrankenhaus Uffenheim. Професионалното й развитие продължава във ВМА-София, Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“. Академичното й развитие стартира от 2004г.- ас., ст.ас. и гл.ас. в Катедра „Управление на здравните грижи“,ФОЗ,  МУ-Пловдив. През 2009 г. придобива ОНС „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Здравословно остаряване–медико-етични и рехабилитационни аспекти” и специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” в Медицинския университет – София. От 2013 г. е доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София, понастоящем в катедра „Кинезитерапия“.

Научноизследователска дейност:

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва в редица  университетски, национални и международни научни проекти, както и в преподавателски обмен по Програма „Еразъм“ на Европейския съюз. Научен консултант и рецензент на над 50 дипломни разработки. Специализира и в областта на кинезитерапията в Германия и България. Има над 80 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина; Здравния мениджмънт; Общественото здраве; Етичните и рекреационните измерения на стареенето и старостта; Промоция на здравето и активно стареене; Качеството на живот; Психосоциалния подход към хроничната болка, интензивната терапия при пациенти от третата възраст и заболяванията с фатален изход; Концептуални постановки и епидемиологични проекции в съвременната превантивна медицина; Организационно-управленски и етични аспекти при функционирането на първичната медицинска помощ; История на медицината; Народна медицина; Професионална удовлетвореност и реализация на кадрите по Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт. Самостоятелен автор на монографията „Съвременни измерения по проблемите на успешното остаряване. Издателство „ЕКС ПРЕС“ - на български и английски език; има издадени 3 монографии в съавторство и 4 учебника и учебни ръководства.

Членство в организации:

Член е на The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics от 2014г. В  редакционната колегия е на международното списание по история и философия на медицината „Асклепий“. Участва в Експертната група към Министерството на здравеопазването по разработване на Медицинския стандарт „Гериатрична медицина” през 2014г.

Опит

Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15