За мен

Доцент в Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

През 1991 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм завършва средното си образование във Втори лицей, район Галаци, Атина, Гърция.

1993 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в МФ на Тракийския университет - Стара Загора.

През 2012 г. - Придобива втора образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт и здравна икономика“ в Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция.

През 2012 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.58: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ защитавайки  дисертационен труд на тема „Проучване на ефектите на групов високо-интензивен интервален и умерено-интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН“ в МУ – Пловдив.

Професионално развитие:

2006 г. – Клиничен ординатор в Клиниката по ранна рехабилитация на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

2007 г. – Академична длъжност „Асистент“ в Секцията по физикална терапия и рехабилитация на Първа катедра по вътрешни болести при МФ на МУ - Пловдив.

2011 г. – Академична длъжност „Асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на ФДМ при МУ - Пловдив.

2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на ФДМ  при МУ - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския университет – Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при МУ - София.

От 2015 г. –академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на ФДМ при МУ - Пловдив.

От 2016 г. –избран за „Доцент“ в Департамента по Ортопедична Рехабилитация“  към Падуански Университет, Италия.

Специализации и квалификации:

През 2008 г. – квалификация по „Електронно обучение“ в  МФ на Демокритския университет „Тракия“, Александруполис, Гърция.

През 2008 г. - квалификация по „Изследвания в рехабилитационната медицина“ в специализираното училище за млади докторанти на Syddansk Universitet, Копенхаген, Дания.

През 2010 г. - придобива специалността „Физиотерапия, Курортология и Рехабилитация “.

През 2012 г. - квалификация по „Лазертерапия“ в Денталната лазерна академия с международно участие на Денталното лазерно общество на ФДМ при МУ - Пловдив.

Академично развитие:

2007 г. – след конкурсен изпит и избор заема академична длъжност „Асистент“ в Секция „Физикална терапия и рехабилитация“ на Първа катедра по вътрешни болести при МФ на МУ - Пловдив.

2011 г. – след избор от факултетния съвет  на ФДМ при МУ - Пловдив, заема академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“.

2013 г. – след  конкурсен изпит и избор утвърден от факултетния и академичния съвет на МУ-Пловдив заема академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на ФДМ при МУ- Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския Университет - Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при МУ - София.

От 2015 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на ФДМ при МУ - Пловдив.

От 2016 г. –избран за „Доцент“ в Департамента по Ортопедична Рехабилитация“  към Падуански Университет, Италия.

Учебна дейност:

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм преподава: на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Дентална медицина“ – във ФДМ при МУ – Пловдив; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ – във Факултета по обществено здраве при МУ– София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Филиал-Хасково на Тракийския Университет – Стара Загора; на студенти в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

През 2008 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е гост преподавател в Магистърската програма по “Хигиена и безопасност на труда” на Демокритския университет – Александруполис, Гърция.

През 2013 г. гост преподавбател във Facolta di Medicina e Chirurgia „San Luigi Gonzaga“, Universita Degli Studi di Torino, Italia.

Тематичният профил на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм включва: „Основи на кинезитерапията“, „Основи на физикалната и рехабилитационната медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е 376 учебни часа.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва в следдипломното обучение на медицински кадри по въпросите на „Физикалната и рехабилитационна медицина“, както и на „Кинезитерапията“.

Научноизследователска дейност:

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм има над 50 научни публикации в  реферирани български и чуждестрани медицински издания по проблемите на Физикалната и рехабилитационната медицина, Ортопедията, Кардиологията,  Общественото здраве и Качеството на живот.  Общият импакт фактор - 20. Общ брой на положителните цитирания - 128.                                                                                             

Автор е на първият англоезичен учебник по Физикална и Рехабилитационна Медицина с международно участие издаден в България озаглавен озаглавен “Essentials of Physical & Rehabilitation Medicine for Undergraduate Medical Students“. Изданието  е под редакцията на проф. д-р Тройчо Троев, дмн и доц. д-р Янис Папатанасиу, дм, като в него участват изтъкнати специалисти по ФРМ от България, Европа, САЩ и Африка. Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, участва в редакционната колегия на Американското списание Physical Therapy & Rehabilitation, както и  на Journal of Frailty Sarcopenia and Falls (JFSF) и българското списание Физиотерапия. Има над 20 участия в международни и национални научни форуми и конгреси.

Научните интереси на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм са главно в областта на: кардиологичната, ортопедичната и неврологичната рехабилитация, както и актуални въпроси засягащи обществено здраве и качество на живот.

2014-2020 г.- координатор на проекта за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A“ между България и Гърция DisMob (Ref. no. 1806), с участието на Университетската Клиника по Ортопедия, Травматология и Физиотерапия на Демокритския Университет-Гърция и Отделението по Физиотерапия на МБАЛ- Свиленград.

2003 г. - координатор към Департамента по епидемиология и биостатистика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2002 г – координатор в Европейския проект на DG 5: “Оценка на превенцията и управлението на HIV/AIDS в денталния сектор и практика”, с участието на Италия, България, Словения и Гърция.

2000 - 2001 г. - координатор към Департамента по здравен мениджмънт и икономика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

1998 - 2000 г. –координатор в Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

Опит

Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15