За мен

Асистент в Катедра Превантивна медицина, Факултет по обществено здраве при МУ - София

Завършва Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 1993 г. степен – магистър, специалност : Екология и опазване на околната среда. От 2006 г.  работи в Столична община, район „Връбница” - отдел „Инженерна инфраструктура”. След последвал конкурс, през 2008 г. преминава в отдел „Регулиране на търговската дейност” в СО район „Връбница”. През 2011 г. започва работа в Изпълнителна Агенция за Медицински одит към Министерство на здравеопазването в Дирекция – „Административно, правно, стопанско и информационно обслужване”. Отново след конкурс е назначен в Дирекция – „Методология и контрол на анализите”.

През 2009 г. в Медицински Университет – София – завършва магистърска специалност по „Общественно здраве и здравен мениджмънт”. През 2013 г. отново в Медицински университет – София, завършва магистратура по „Трудова медицина и работоспособност”.

След проведен конкурс през 2012 г. е назначен, като асистент в катедра „Превантивна медицина” във Факултет по обществено здраве към МУ – София. През 2015 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитен дисертационен труд Придобита специалност по „Икономика на здравеопазването” през 2015 г.

Участва в преподавателска дейност – води упражнения на студенти от специалност Управление на здравни грижи и Общественно здраве и здравен мениджмънт (бакалаври и магистри), по следните дисциплини : „Промоция на здравето и превенция на болестта”, „Актуални проблеми на стареенето и старостта”, „Хигиена и екология на здравното заведение” и „Епидемиология на неинфекциозните заболявания”.

Публикации и научни интереси:

Автор е на над 46 публикации в областта на Превантивната и трудова медицина.

Членство в организации:

Член е на Сюза на учените в България, както и на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт.

Опит

Катедра "Превантивна медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15