За мен

Асистент в Катедра Превантивна медицина, Факултет по обществено здраве при МУ - София

Доктор Димитрова, дм , специалист в н.сп. 22117006 по НКПД от 2006 г. и в н.сп. 03.01.54 от 2012 г.,  започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ в  гр. Благоевград, а от 2008 г. след  конкурс и избор заема академичната длъжност асистент в МУ-София в н. сп. 03.01.54. Придобива PhD от 2015 г.  в н.сп. 03.01.54. Има диплом по Здравен мениджмънт от 2001 г., а от 2008 г. Diplome de Therapeutique Homeopathique, МУ-София, РБ – la Formation Aprofondie du Centre d’Enseignement et de Developpement de l’Homeopathie, MU-MF Paris, France.

Доктор Димитрова, дм  придобива знания и умения в различни сфери на общественото здравеопазване повече от 15 г. Участва регулярно в курсове, специализации и в научни прояви в н.сп. 22117006 и 03.01.54 в страната и в чужбина. Участва в разработването и изпълнението на научни и учебно-преподавателски проекти.

Университетски преподавател и научен аналитик е в областта на мениджмънта на медицинското осигуряване на населението при БАК. В методично-организационно и учебно-преподавателско направление провежда занятия с лекари специализанти в н.сп. 22117006 и 03.01.54., както и семинарни, практически и модулни занятия в н.сп. 03.01.54 на студенти в бакалавърски и магистърски програми във ФОЗ, ФМ и ФДМ при МУ-София.

Публикации и научни интереси:

Доктор Димитрова, дм  е автор и съавтор на научни разработки в български и чуждоезикови научни журнали и сборници в областта на общественото здравеопазване основно по проблемиете на: медицина на бедствените ситуации и спешната медицина; мениджмънта на медицинското осигуряване на населението при спешни състояния и БАК; психично здраве, стрес и психотравматични поражения при БАК, както МБД при БАК. Съавтор е на учебник в н. сп. 03.01.54.

Членство в организации:

Членува в национални научни дружества и международни научни организации сред които БЛС, НДМГ, БНДМК, БНДСМ, БНДКХ, WADEM и др. както и съучредител на ECDM.

 

Опит

Катедра "Превантивна медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15