За мен

Доцент в Катедра Превентивна медицина, Факултет по обществено здраве при МУ-София

Роден е в гр. София. През 1989 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицинска академия – София. Започва професионалния си път като ординатор във вътрешно отделение и спешна помощ.

От 1990 г. е асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации” към МФ на МА – София. Преминава последователно през всички етапи на академичното развитие: старши асистент, главен асистент и сега доцент в Катедра „Превантивна медицина”. Специалист е по Медицина на бедствените ситуации.

Придобива допълнителни професионални умения чрез участието си в различни специализации в България и чужбина. Участва в преподавателската дейност на студенти по „медицина”, „дентална медицина”, „медицинска сестра”, „акушерка”, „кинезитерапия” и „управление на здравните грижи”, както и в обучението на специализанти в основни курсове по следдипломно обучение.

Научен ръководител е на лекари-специализанти и докторанти по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”. Автор е на над 100 научни публикации, в т. ч. монографии, учебници, дидактически тестове, учебни програми и методически ръководства за провеждане на упражнения със студенти и специализанти, както и участия в множество научни форуми.

Член е на Научното дружество по Медицинска география – Секция Медицина на бедствените ситуации, Член на Научното дружество по Медицина на катастрофите, Член на Експертния съвет по Медицинско осигуряване към Научния координационен съвет на Постоянната правителствена комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Опит

Доцент в Катедра Превантивна медицина
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15