За мен

Доцент в Катедра Превентивна медицина, Факултет по обществено здраве при МУ-София

Завършва Санкт-Петербургската медицинска академия „И.Мечников” през 1984 г.

Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ”Ф.Ф.Ерисман” - Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ- Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ - София, 2005 г.) и по специалност „Публична администрация - административни практики” (СУ”Св.Кл.Охридски”, 2014 г.).

През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен “Доктор” на ВАК към МС , а през   2010 г. – Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС.

Работила е като ординатор в ХЕИ – Кърджали и в МНИИ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 1998 – 2014 г. е директор на ХЕИ, РИОКОЗ , РЦЗ и РЗИ – Кърджали. През 2014 г. е директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател, а понастоящем - зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив”.

Експерт е по околна среда и здраве, обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководител на национални и международни проекти за промоция на здраве и профилактика на хроничните незаразни болести; психично  здраве. Като ръководител е била водещ партньор по изпълнение на европейски проект BG 2006*018-387.04.01.01. – Трансграничен изследователски център „Околна среда - здраве” по Оперативна програма Регионално развитие - Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013; партньор по проект № В2.13.01/2012 г. - Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи (MEVIR); проект № В2.13.07/2013 г. - Интегрирано териториално сътрудничество за детско здравеопазване и защита (INTERSYC); проект № В3.13.02/2013 г. - По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона (ВEHEALTH). Като експерт по ОВОС  участва в работни колективи по здравно-хигиенна оценка за изработване на предварителни и окончателни доклади по ОВОС на автомагистрали и летища; участва в изготвянето на доклад по Екологична оценка на Общ генерален план на транспорта в Р.България.

Била е преподавател в „Любен Каравелов” на Пловдивския университет и доцент в МУ - Плевен, а от 2014 г. е доцент в Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), Катедра „Превантивна медицина”.

Научен ръководител е на 8 успешно защитили дипломанта във ФОЗ и рецензент на 12 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи".

Участвала е с множество доклади и научни съобщения в областта на общественото здравеопазване в престижни форуми у нас и в чужбина. Има над 70 публикации в български и чужди издания. Съавтор е на учебник “Хигиена на заведенията за здравно обслужване”, Мед.издателство “Райков” (Пловдив, 2007); съставител на юбилейна книга “55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали”, издание на Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2005); автор на специализирано издание „10 години програма СИНДИ – Кърджали”, изд. Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2008); автор на книга (учебно помагало) „Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2009); съавтор на учебник “Хигиена” т.1. ”Хигиена и екология” под.ред.проф.Димитър Цветков, Трето издание (Изд. “Камея”, 2014).

Член е на БЛС, на Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; на УС на СУБ – клон Кърджали; на Българското сдружение по превантивна медицина; зам.-председател на председател на Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”.

Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.

 

Опит

Катедра "Превантивна медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15