За мен

Антоанета Димитрова е преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ-София

През 1982 г. преп. Антоанета Димитрова завършва средното си образование в Политехническата гимназия с разширено изучаване на руски език - Самоков.

1982 – 1985 г. – завършва специалност „Акушерка” в Полувисшия медицински институт – София.

2004 – 2006 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи” в Нов български университет - София.

2011 – 2013 г. – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Професионално развитие

1985 – 2004 г. – акушерка в Родилна зала на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД - София.

2004 – 2011 г. – старша акушерка на Родилното отделение (Пуерпериум) в ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД - София.

2011 – 2013 г. – главна акушерка на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД - София.

От 2013 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Учебна дейност

Преп. Антоанета Димитрова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка”.

Тематичният профил на преп. Антоанета Димитрова включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи”, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания”, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания”, „Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивните грижи”, „Специални грижи при бременни и родилки с инфекциозни заболявания”, „Специални грижи в неонатологията”, „Специални грижи в педиатрията”, „Клинична практика” и „Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Антоанета Димитрова е около 1100 учебни часа.

Научноизследователска дейност

Преп. Антоанета Димитрова има 29 публикации в периодични научни издания и доклади при участие в научни форуми и семинари по съвременните проблеми на: репродуктивната възраст на жената; грижи за бременността, раждането и послеродовия период; грижи за новороденото: гинекологични проблеми при жените.

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Член на Управителния съвет на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция акушерки.

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15