За мен

Доц. Антоанета  Терзиева, дм е преподавател  в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ –София

През 1990 г. завършва  Полувисшия медицински институт (ПМИ) – София,  специалност „медицинска сестра“ -  общ профил и  работи в МБАЛ „Александровска“ по специалността  до 1995г., когато е назначена като преподавател  в Медицински колеж „Й. Филаретова”, а от 2007 г. във Факултет по обществено здраве – София.

През 1999 г. се дипломира като бакалавър в СУ „Св. Климент Охридски „ по специалността „ Педагогика  на деца с невросоматични заболявания“, а  през 2001 г. придобива  магистърска степен по „ Специална педагогика“.

През 2009 г.  придобива втора магистърска степен по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ, МУ – София, а през 2012 г. придобива специалност „Медицинска педагогика”, във  МУ, ФОЗ – София. 

Притежава образователна и научна степен „доктор” от 2014 г., а от 2015 г. е „доцент” в катедра „Здравни грижи“.

Научните интереси на доц. Антоанета Терзиева се очертават в следните основни области – потребности от грижи, обучение и превенция на усложненията при специални сестрински грижи; теоретични и практически основи на сестринските грижи; иновативни подходи при университетското обучение на медицинските сестри; управленски и организационни проблеми в дейността на екипите при осъществяване на здравни грижи.

Автор и съавтор в над 50 научни публикации, 1 учебник и 1 монография. Има над 50 цитирания.

Участия в проекти:  по Проекта на  „PROCTER &  GAMBLE ” - Образователна програма всичко за пубертета. Участва в работна група за информираност на подрастващите относно проблемите през пубертета; обучавана е за обучител по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена  и обучение от  Универистета Ню Хампшир - Отдел Сестринство относно „Клиничното лидерство на медицинската  сестра и планиране на бъдещето на сестринската практика“.

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Научното дружество по медицинско образование и  Интердисциплинарната гражданска академия (ИНГА).     

Опит

Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15