За мен

Преподавател в Катедра "Здравни грижи" на Факултет по обществено здраве при МУ - София

Обучение

Полувисше медицинско образование - медицинска сестра общ профил (1979); Висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността „Специална педагогика“ СУ “Кл.Охридски“ (2004); Висше образование на образователно квалификационна степен "бакалавър" по специалността “Управление на здравни грижи” с професионална квалификация ръководител на здравни грижи и преподавател по практика, МУ-София (2007); Висше образование на образователно квалификационна степен "магистър" по специалността “Управление на здравни грижи” с професионална квалификация “Мениджър на здравните грижи” МУ-София (2009); Специалност по Анестезиология и интензивни грижи, МУ-София (2011)

Професионален път

Медицинска сестра / реанимационна – централна реанимация НИСМ "Н. И. Пирогов” (1980-1993); медицинска сестра /анестезиологична в ОАИЛ операционен блок на Клиника по изгаряне и пластична хирургия МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1993–2003); старша медицинска сестра в ОАИЛ на Клиника по изгаряне и пластична хирургия (1993–2003); Главна медицинска сестра УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” ЕАД (2008–2015); преподавател към катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ-София ( 2015);

Членство в професионални организации

Заместник- председател на РК-София на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, член на Научното дружество по медицинско образование (2009) 

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb