За мен

Преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ-София

Образование:

През 1971-1974 г. – завършва средно образование в 32 СПУ „Климент Охридски”, София.

През 1977-1979 г. – придобива специалност „Медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1984-1986 г. – придобива специалност „Преподавател“ в Полувисшия институт за учители по практика „М. И. Калинин” – Сливен.

През 1996-1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Социална педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 1999-2001 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Социални дейности” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2013-2014 г. – придобива образователна и научна степен Доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в МУ-София, ФОЗ.

Професионално развитие:

1979-1982 г. работи като медицинска сестра в І-ва Градска обединена болница – София.

1982-2007 г. е преподавател по специалността „Медицинска сестра” в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет– София.

От 2007 г. е преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Дисертация, специалност и квалификация:

През 2013-2014 г. – разработва и защитава дисертационен труд на тема „Обществени нагласи към психичното здраве“.

През 2005-2007 г. – придобива специалност „Психиатрични грижи” в Медицинския университет – София.

От 2003-2005 г. – придобива професионална квалификация по „Палиативни грижи“ в Медицинския колеж – Враца.

2003 г. – квалификация по „Психиатрично сестринство при оценка и грижи за опасни пациенти” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2003 г. – квалификация по „Въведение в когнитивната психотерапия” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2004 г. – квалификация по „Психиатрично сестринство и опазване правата на пациентите” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2009 г. – квалификация по „Професионален стрес. Борба с болката и качество на живот” в Специализираната болница за активно лечение по онкология ЕАД.

Участие в проекти:

През 2003-2005 г.  – участва в Българо-холандския проект „Палиативни грижи“ по Програма ”Матра”.

През 2006 г. –  участва в проект на МЗ за психо-социална рехабилитация и болнични грижи за лица с психични разстройства.

През 2013-2016 г. – участва в проект Развитие на човешките ресурси по програма „Аз мога повече“.

Публикации и научни интереси:

Автор и съавтор на 1 монография,  6 ръководства и учебни помагала, 23 научни публикации в периодични научни издания и 13 доклади на академични и научни форуми, сесии и семинари по проблемите на съвременните тенденции в обучението по психиатрични и палиативни сестрински грижи.

Автор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно обучение на медицински сестри и здравни асистенти; автор на програма и лектор в обучителен курс по „Психосоциална рехабилитация и болнични грижи за лица с психични разстройства” в МБАЛ - Видин.

Научните интереси на Димитринка Ламбрева са в областта на психиатричните и палиативните  грижи.

Членство в организации:

През 2002-2010 г. – член на Българската асоциация на психиатричните сестри.

През 2007-2011 г. член на Управителния съвет на Българската асоциация на психиатричните сестри.

През 2005-2007 г. – независим експерт по проблемите на психиатричното обучение към МЗ.

От 2011 г. – член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15