За мен

Преподавател в катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София

През 1975 г. завършва  базово образование „Акушерка“ в ЦПМИ – София. От 1979 до 2003 г. работи като акушерка в родилна зала, с професионална квалификация по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия“  на  ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД.

От 2007 е преподавател в катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София и обучава студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалност „Акушерка”. През 2014 г защитава дисертационен труд „Комуникации в акушерските грижи“ и получава научна степен „доктор по медицина“ по научна специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. През 2016 г придобива научно звание доцент и е преназначена в същата катедра.  Има специалност по медицинска педагогика.

Лекционната й натовареност включва дисциплините: Тематиката на хорариума включва лекции и упражнения по „Общи и специални акушерски грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени“, „Специални грижи за новородени деца“, води „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“

Научните интереси на Деляна Хаджиделева са в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивното здраве, неонатологията, професионалната комуникацията в акушерските грижи, мотивацията и ролята на професионалистите по здравни грижи, управлението на конфликти и обучението на студенти по специалността „Акушерка”. Автор е  на монографията „Комуникативна компетентност в акушерските грижи“ и  е съавтор в учебно помагало „Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум“. Има над 50 научни публикации в специализирани научни български и чуждестранни издания и участва в редица национални и международни академични форуми. 

Опит

Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15