За мен

Доцент в Катедра “Здравни грижи” при ФОЗ на МУ - София

Образование: През1980 -  полувисше образование в Централен полувисш медицински институт – София,   Специалност: детска медицинска сестра

2000 – висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър; Медицински университет – София, факултет “Сестринско дело”,професионална квалификация: “ Ръководител на здравни грижи” и   “ Преподавател по практика в Медицински колеж”;

2002 – висше образование, образователно-квалификационна степен магистър; Софийски университет “Св. Климент Охридски “, специалност: Педагогика, специализация Образование на възрастните;

2010 – висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, Медицински университет – София, ФОЗ; професионална квалификация „Здравен мениджър”

2012 – специалност „медицинска педагогика”, Медицински университет – София, ФОЗ;

2014 –доктор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и докторска програма Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към катедра „Здравни грижи” на ФОЗ при МУ – София

Опит

Катедра "Здравни грижи"
1000, , България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15