За мен

Професор в Катедра "Здравни грижи" при ФОЗ на МУ - София

През 1997 год. завършва Медицински Университет (МУ) София с отличен успех. Академичното му развитие започва през 1999 год. като редовен докторант в Катедрата по Акушерство и гинекология (АГ) в СБАЛАГ „Майчин дом”, София. През 2000 год. печели конкурс на Министерството на образованието за двугодишна специализация като Ph.D. студент в отделението по АГ към Университетска болница гр. Антверпен, Белгия. През 2005 год. защитава дисертационен труд на тема: “Ултразвуков скрининг за хромозомни и структурни аномалии на плода между 11-14 гестационна седмица” към Катедрата по АГ, МУ София и придобива образователната и научна степен „Доктор”. През 2006 год. печели конкурс за асистент в Катедрата по АГ, СБАЛАГ „Майчин дом”, София. През 2007 год. придобива специалност по АГ, а през 2009 год. и 2011 год. е избран последователно за старши и главен асистент в Катедрата по АГ, СБАЛАГ "Майчин дом", София. От 2010 г. е хонорован асистент по АГ към Катедра Здравни грижи, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), София. През 2014 год. получава научно звание Доцент, а през 2015 год. - Професор към Катедра Здравни грижи, ФОЗ, София.

 

Публикации и научни интереси

Автор е на повече от 250 научни труда в български и чуждестранни специализирани научни издания. Има повече от 170 цитирания на научните публикации (Н-индекс=5), над 150 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др.

Научен ръководител е на 4 докторанта, рецензент е на над 10 дипломанта, има натоварена аудиторна (лекции/упражнения) и извънаудиторна зетост (изпити/семинари) на студенти, бакалаври, и медицински специалисти. Участва в държавна изпитна комисия за специалност „Акушерка”.

Членство в организации

Член е на Българския лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ) - член на Управителния съвет, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG). Главен редактор и член на редакционната колегия на Българското списание по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията.

Владее английски, френски и руски език.

Опит

Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb