За мен

Преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ при ФОЗ на МУ - София

Завършва висше образование по специалност «Медицинска сестра» в МК «Йорданка Филаретова» - София през 2002 година.

2007 г. придобива ОКС «Бакалавър» по специалност «Управление на здравните грижи» в Медицински университет – гр. София, Факултет «Обществено здраве».

2009 г. завършва висше образование, ОКС «Магистър» по «Управление на здравните грижи» в Медицински университет – гр. София, Факултет «Обществено здраве».

2014 г. придобива специалност «Бизнес администрация» на ОКС «специалист» в Център за професионално обучение «ЕГ Консулт» ООД, София.

От 2002 г. до 2007 г. работи като медицинска сестра в УМБАЛ «Александровска», Клиника по кардиолотия – Интензивно отделение. От 2007 до 2014 г. заема длъжността старша медицинска сестра на Клиника по кардиология. По настоящем е преподавател в МУ-София, Факултет обществено здраве, Катедра «Здравни грижи».

В професионалният си път е взела участие в над 40 курса за следдипломно обучение, 20 научни форуми и е автор на над 20 научни статии. Председател на Дружество  «ФОЗ» към РК-София. Наградена с първо място на конкурса Професионалист по здравни грижи в категория Ръководител здравни грижи в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, „Ръководител здравни грижи за 2013 г.” на Регионално ниво и „Ръководител здравни грижи за 2013 г.” на Национално ниво. Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15