За мен

Ръководител на Катедра „Здравни грижи“ при Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София.

Завършва полувисше образование за медицинска сестра, а по-късно -  висше образование по специалността „Биология и химия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, а през 2003г -  магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на Факултета по Обществено здраве при МУ –София.

От 2002 година има придобита специалност по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“.

През 2007 г. получава образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” след защита на Дисертация на тема: „Качество на сестринските грижи в болницата“.

През 2008 година придобива научното звание „доцент“ по научна специалност 03.01.53 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Автор и съавтор е на над 120 научни публикации и има над 220 цитирания. Участва от дълги години в  редакционната  колегия на списание „Сестринско дело“  - издание на Централна медицинска библиотека на МУ – София.

Преподава редица дисциплини на  следните специалности: „Управление на здравните грижи“ – бакалавър и магистър, „Медицинска сестра“ и  „Акушерка“. Научен ръководител е на дипломанти и докторанти в Катедра „Здравни грижи“.

Опит

Ръководител Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15