Опит

служител човешки ресурси
9000, Варна, България,