За мен

 

Д-р Галин ГАНЧЕВ има призната специалност по хирургия. От 2012 г. е докторант по хирургия с тема на дисертационния труд „Проучвания върху възможностите за лечение на бенигнените заболявания на жлъчния мехур със стандартна и трансумбиликална лапароскопска холецистектомия".


Има интереси в областта на коремната хирургия, онкохирургията и колопроктологията.

 

Квалификационни курсове:
* Чернодробна резекционна хирургия и радиотермоаблация
* Конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията
* Хирургия на чернодробните метастази
* Лапароскопска хирургия

* Мастърклас по лапароскопска колоректална хирургия, Париж; 

* CRS-HIPEC, Италия, Белгия и Холандия;

 

е-mail: dr.ganchevsurg@gmail.com

http://galinganchevsurg.blogspot.com