Опит

Директор на дирекция "Медицински дейности"
, , България,