Опит

Директор на дирекция "Медицински дейности"
, България,