За мен

Проф. Милен Димитров, дф завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет- София през 1994г. От 1996 г.  е асистент, от 1999 г. е старши асистент, от 2001 г. главен асистент, от 2012 г. доцент и  от 2016 г. професор към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“. Защитава докторска дисертация по технология на лекарствените форми и биофармация на тема “Приложение на статистически подходи при анализ на моделни системи с удължено освобождаване с цитизин“ . Притежава  специалности по Технология на лекарствените форми и биофармация, Организация и икономика  на фармацевтичното производство, Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика, Болнична фармация  придобити по линия на СДО в МУ-София“ и завършена втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт от факултета по обществено здраве на МУ-София.

Понастоящем е заместник декан по учебната работа на студентите обучаващи се на английски език. Участва в обучението по  „Технология на лекарствените форми I и II част“;  „Биофармация и фармакокинетика“; „Педиатрични лекарствени форми“; „Процеси и апарати в производството на лекарствени форми“; „Стандарти и нормативи за качество при производството на лекарствени продукти (ДПП)“, „Болнична фармация“, „Фармакология и фармация“ за ветеринарни лекари (Лесотехнически Университет, София) на български и/или английски език преподавани в катедрата и в обучението на нефармацевти- квалифицирани лица за фармацевтичното производство.

Научно-изследователската работа  и приносите на проф. Димитров са в няколко направления на  фармацевтична наука и практика: разработване на възрастово-специфични лекарствени форми за педиатричната практика; едно- и многочастичкови лекарствени форми с изменено освобождаване (екструзия и сферонизация); хронофармацевтични лекарствени форми; експериментален дизайн в концепцията QbD за фармацевтичното производство и др. Автор е на над 140 публикации и 7 учебни помагала.

В последните 11 години е национален експерт в областта на фармацевтичната наука и практика и  детските лекарствени форми – редовен член на 3 работни групи  към Европейския Директорат по качествата на лекарствата (EDQM), Страсбург и член  на специализирани комисии към Изпълнителната агенция по лекарствата. Участник и/или  ръководител на 15 научни проекта, финансирани от Съвет по медицинска наука на МУ-София и  Министерство на образованието. Член на редколегии и рецензент за водещи международни научни списания.

Член на експертна група по „Технология на Лекарствените Форми“ към Изпълнителната Агенция по Лекарствата и експерт към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти