За мен

Проф. Милен Димитров завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет- София през 1994г. От 1996 г. е преподавател в катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“. Понастоящем, е професор към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“ и Заместник Декан за учебната работа на студентите обучаващи се на български и английски език.

 

Притежава специалности по Технология на лекарствените форми и биофармация, Организация и икономика на фармацевтичното производство, Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика, Болнична фармация  придобити по линия на СДО в МУ-София“ и завършена втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт от факултета по обществено здраве на МУ-София.

 

Експерт в областта на фармацевтичната наука и практика и детските лекарствени форми – участник в работни групи към Европейския Директорат по качествата на лекарствата (Европейската фармакопея), Страсбург и член на специализирани комисии към Изпълнителната агенция по лекарствата. Председател на Българската асоциация за възрастово- специфични лекарства (БАВЛ).

 

Автор е на над 150 публикации и 10 учебни помагала, с повече от 270 цитирания в индексирани списания в J. CitationReports на ISIWebofKnowledge-ThomsonReuters, Googlescholar и др.

 

Участник и/или ръководител на 19 научни проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука на МУ-София и Министерство на образованието. Редактор на списание Pharmacia. Член на редколегията на списание Pharmaceutical sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Рецензент за водещи международни научни списания.Експерт към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

 

Научно-изследователската работа на проф. Димитров е в няколко направления на фармацевтична наука и практика: разработване на възрастово-специфични (педиатрични и гериатрични ) лекарствени форми; едно- и многочастичкови лекарствени форми с изменено освобождаване; хронофармацевтични лекарствени форми; експериментален дизайн в концепцията QbD за фармацевтичното производство и др.

Опит

Професор
1000, София, България, ул. Дунав №2

1989 г. -1994 г. МУ- София, Фармацевтичен факултет - студент

1996 г- 1999 г. МУ- София, Фармацевтичен факултет - асистент 

1999 г- 2001г. МУ- София, Фармацевтичен факултет - старши асистент 

2001 г- 2012г. МУ- София, Фармацевтичен факултет - главен асистент 

2012 г- 2016г. МУ- София, Фармацевтичен факултет - доцент 

2016 г- досега МУ- София, Фармацевтичен факултет - професор