За мен

Завършил е медицина в МУ - Пловдив с пълно отличие и с почетния приз „Златен Хипократ“. 

 

Проф. Костянев е научен ръководител на дипломанти, докторанти и специализанти и рецензент на научни трудове. Под негово ръководство са реализирани голям брой научноизследователски проекти и проекти по образователни и оперативни програми, финансирани от МОН, Европейския съюз и др.

 

Специализирал е в елитни научноизследователски центрове и лаборатории в чужбина и притежава висока публикационна активност: главен редактор на „Folia Medica”, член на редакционни колегии на други утвърдени научни списания и автор на учебници, учебни помагала и монографии.

 

Уважаван член е на специализирани научни съвети, както и на много научни и други организации в страната и чужбина като: Българско дружество по физиологични науки, Българска асоциация по сомнология, European Respiratory Society, Еuropean Society of Sleep Medicine, Клуб на ректорите в Европа, Съвет на академиците и член-кореспондентите на БАН, Българско дружество по белодробни болести, Научен съвет на Института по невробиология – БАН, Висш медицински съвет при МЗ, Съвет на ректорите на висшите училища в Република България, Съюза на независимите писатели и др.

Опит

Ректор
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А