2018
 Нач. ВО на МБАЛ Раковски - ЕООД- гр.Раковски