За мен

Старши преродаветел в Катедра "Акушерски грижи" на факултет "Здравни грижи " при Медицински унивеситет - Плевен. 

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb