За мен

От 2006 г. завежда Клиниката по кардиология в НМТБ.

 

Доц. Минчева е завършила медицина в МУ – гр. Плевен. От 1984 г. работи в Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” – София като научен сътрудник/доцент по кардиология, завеждащ неинвазивна функционална диагностика. Защитава докторска дисертация през 1993 г.

 

Има специалности по вътрешни болести и кардиология и специализация по ехокардиография със сертификат за експертно ниво. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Ръководител на лекари-специализанти на следдипломно обучение. Изследовател, водещ изследовател и национален координатор в редица клинични проучвания.

 

Автор е на множество научни доклади на национални конгреси, ехокардиографски конференции и симпозиуми; лектор на научни конференции и симпозиуми по кардиология. Има над 100 публикации включително две монографии, две глави в монографии, научни статии в български и международни списания.

 

Доц. Минчева е член на Дружеството на кардиолозите в България; Председател на Работната група по Клапни болести на сърцето към ДКБ (2006–2010 г.); член е на Българската асоциация по ултразвук в медицината и на Българската лига по хипертония; член на European Society of Cardiology и на European Association of Cardiovascular Imaging; член на Working Group of Hypertension of ESC. От 2008 е почетен член на European Society of Cardiology (FESC).

Опит

Началник клиника по кардиология
1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 108