За мен

 • 1969 г. – завършва медицина във Висшия медицински институт в София
 • 1979 г. – доктор по медицина (канд. на мед. науки) – дисертация „Диспротеинемия при хронични чернодробни заболявания (индивидуални серумни белтъци)“
 • 1984 г. – доцент
 • 1989 г. – доктор на медицинските науки – дисертация – „ Чернодробно увреждане. Подходи за оценка“
 • 1989 г. – професор
 • 2012 г. – академик на Българска академия на науките и изкуствата.

Научни интереси: гастроентерология, хепатология, клинична лаборатория, имунотерапия.

Научноорганизационна и обществена активност:

 • Българско научно дружество по гастроентерология (председател и поч. член)
 • Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (член)
 • Румънска асоциация за изучаване на черния дроб (член)


Неправителствени организации

 • Фондация „Св. Никола“ (президент)
 • Българо-австрийско сдужение „Алма“ (член на УС)
 • Фондация „Хепатити“
 • Ротари дистрикт България 2482 (председател на програмата „Образование“ и на Комитета „Ротари Връзки с обществеността“)
 • Ротари клуб-София (президент 2002-2003).
 • Ротари клуб София-Средец (президент 2006-2007).
 • Българо-германски Ротари комитет (основател и председател, 2002)

Член на редакционни колегии на научни списания в България и в чужбина:

 • „Българска хепатогастроентерология” (създател и гл. редактор)
 • „Съвременна Медицина” (секретар и гл. редактор),
 • „Медицински преглед”
 • World Journal of Gаstroenterology
 • Hepato-gastroenterology
 • Бюлетин Rotary International (гл. редактор)

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

 • Оригинални статии – на български език 105;  на други езици 85,
 • Учебници, монографии, сборници – 25
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА – 6
 • h-index – 21 excluding self-citations
 • Цитирания–  3190 (септември 2021)